Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Tăng cường công tác tuyên truyền góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV
(Ngày đăng :16/10/2020 4:32:06 CH)

Công tác tuyên truyền trực quan được coi trọng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi hướng về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đạt được những kết quả tích cực, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở. Để tiến hành tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, đòi hỏi công tác tuyên truyền cần phải tăng cường hơn nữa, với tinh thần đồng bộ, sinh động, thiết thực và hiệu quả.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân các dân tộc, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp; cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, sức mạnh đoàn kết các dân tộc, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ngày 18/3/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 359-KH/TU về “Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; các tiểu ban tham mưu, giúp việc chuẩn bị các nội dung Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV được thành lập, trong đó Tiểu ban Tuyên truyền và Phục vụ có nhiệm vụ tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, cơ sở vật chất phục vụ Đại hội.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công, các cơ quan thành viên Tiểu ban Tuyên truyền và Phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch của từng nội dung, nhiệm vụ cụ thể. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên định hướng công tác tuyên truyền hàng tháng, tại các cuộc giao ban báo chí, đồng thời ban hành các văn bản định hướng, đôn đốc tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức với những nội dung phong phú và rộng khắp trong toàn tỉnh. Các cơ quan báo chí trong tỉnh mở và duy trì chuyên mục “Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng”; công tác tuyên truyền miệng được chú trọng; Hội Văn học Nghệ thật tỉnh phát động đợt sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật ca ngợi Đảng, Bác Hồ, những thành tựu của đất nước, của tỉnh; hình thức tuyên truyền trực quan, băng zôn khẩu hiệu, pano, áp phích, cờ hoa rực rỡ tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp;... Qua đó, đã tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc hướng về Đại hội, góp phần quan trọng vào tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở. Đến ngày 28/6/2020, có tổng số 523/523 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã tiến hành xong Đại hội (đạt 100%), trong đó 129 Đảng bộ cơ sở Đại hội đảng viên, 55 Đảng bộ cơ sở Đại hội đại biểu. Đến ngày 17/8/2020, 12/12 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội, hoàn thành trước kế hoạch đề ra.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cũng được triển khai khá sớm. Tiểu ban tuyên truyền và phục vụ đã ban hành 02 kế hoạch tuyên truyền chi tiết, cụ thể, phân thành ba giai đoạn (trước, trong và sau đại hội). Nhằm tập hợp trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm, quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, trên cơ sở Kế hoạch số 354-KH/TU, ngày 24/02/2020 của Tỉnh ủy về “Tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản hướng dẫn tuyên truyền, công bố toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh để lấy ý kiến tham gia, góp ý sâu rộng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tháng 4/2020. Cùng với các ý kiến đóng góp tại đại hội đảng bộ các cấp và ý kiến tham gia, góp ý của cán bộ, đảng viên, nhân sỹ, trí thức, các nhà khoa học và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tại các hội nghị do Tỉnh ủy tổ chức; các ban, ngành trung ương, được Tiểu ban Văn kiện tiếp thu điều chỉnh, bổ sung trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cho ý kiến hoàn thiện. Ngày 28/8/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã báo cáo Bộ Chính trị, được Bộ Chính trị đánh giá cao.

Ngày 22/9, Tiểu ban Tuyên truyền và Phục vụ đã tiến hành họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Nhiều nội dung tuyên truyền trước Đại hội Đảng bộ tỉnh đã và đang được triển khai tích cực. Để cung cấp thông tin tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên tập và phát hành 1.900 tài liệu (tờ gấp) “Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025”;  Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã cơ bản hoàn thành bộ phim tài liệu “Lai Châu - kết quả 5 năm xây dựng và phát triển (2015 - 2020)”...

Thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã được Tỉnh ủy quyết định, tiến hành trong 3 ngày (từ ngày 21 đến ngày 23/10/2020); với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”.

Yêu cầu đặt ra lúc này là cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, với tần xuất, mức độ “đậm đặc” hơn; tiến hành đồng bộ các hình thức tuyên truyền: Trên hệ thống các phương tiện thông tin truyền thông; hoạt động tuyên truyền miệng, báo cáo viên; văn hóa, văn nghệ, thông tin lưu động gắn với lồng ghép hoạt động chiếu bóng vùng cao; đặc biệt chú trọng tuyên truyền trực quan, băng zôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, triển lãm ảnh; chỉnh trang đô thị, treo cờ trên các tuyên phố, khu dân cư, cơ quan, công sở..., tạo không khí thật sự sinh động hướng về Đại hội.

Nội dung cần tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; công tác chuẩn bị Đại hội. Tiếp tục tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình tại Đại hội, chú trọng tuyên truyền về những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, một số kinh nghiệm rút ra sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong 5 năm tới. Tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua hướng về Đại hội; các gương điển hình tiên tiến, các làm hay, sáng tạo đem lại hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuyên truyền, phản ánh diễn biến của Đại hội, không khí dân chủ, kết quả bầu cử của Đại hội; phản ánh tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh hướng về Đại hội...

Với sự vào cuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền của cả hệ thống chính trị, cùng với tinh thần quyết tâm, trách nhiệm, nỗ lực và sáng tạo, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội sẽ góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nguồn: http://laichau.gov.vn/tin-tuc-su-kien/chuyen-de/dai-hoi-dang/tang-cuong-hon-cong-tac-tuyen-truyen-gop-phan-to-chuc-thanh-.html

Tin liên quan

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025(23/10/2020 4:49:33 CH)

Ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025(23/10/2020 4:45:36 CH)

Khoảnh khắc đẹp tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu, khoá XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025(23/10/2020 4:40:35 CH)

Phát huy dân chủ, trí tuệ, tham luận nhiều giải pháp cho nhiệm kỳ mới(23/10/2020 4:26:36 CH)

Đồng chí Giàng Páo Mỷ tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu(23/10/2020 1:59:23 CH)

376 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH LAI CHÂU

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Giấy phép số:47/GP-TTĐT, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 12/5/2015
Chịu trách nhiệm chính:Ông Nguyễn Quốc Luân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Lai Châu
Điện thoại:02133.798.799
Email:BANBIENTAPDOINGOAI@LAICHAU.GOV.VN
Ghi rõ nguồn www.thongtindoingoai.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down