Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Phát huy dân chủ, trí tuệ, tham luận nhiều giải pháp cho nhiệm kỳ mới
(Ngày đăng :26/10/2020 7:17:04 SA)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là ngày hội lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Về dự Đại hội, các đại biểu đều mang một tâm thế phấn khởi, vui mừng và mong muốn dâng lên Đại hội trí tuệ, tham luận nhiều giải pháp để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu đã lược ghi một số ý kiến của đại biểu tham luận tại Đại hội.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Đại biểu Trần Đức Vương - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ: Xác định vai trò quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, những năm qua, Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai đồng bộ, kịp thời các văn bản, quy định của Đảng về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Chất lượng, hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng được nâng lên, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức coi trọng ý thức rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân; thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, thống nhất, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng; luôn gương mẫu tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần quan trọng tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nhằm đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn mới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề ra một số nhiệm vụ: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tiếp tục kiên trì, sáng tạo việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kết hợp công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với việc đề cao tự rèn luyện, tính nêu gương, nói đi đôi với làm, “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, lấy việc giáo dục truyền thống, học tập và làm theo Bác để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong điều kiện mới, đẩy lùi tiêu cực và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Cùng với đó, kết hợp công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, tiến hành đồng bộ với tất cả các khâu trong công tác cán bộ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư tưởng văn hóa và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp. Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cách mạng của địa phương, đơn vị. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng phải phục vụ trực tiếp nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, góp phần khơi dậy khát vọng vươn lên, ý chí phấn đấu, tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, xây dựng quê hương Lai Châu ngày càng giàu đẹp, văn minh...

Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc La Hủ

Đại biểu Lý Anh Hừ - Bí thư Huyện uỷ Mường Tè.

Đại biểu Lý Anh Hừ - Bí thư Huyện uỷ Mường Tè: Trong những năm qua, được sự quan tâm của Trung ương và của tỉnh với nhiều chính sách đầu tư, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là Đề án dành riêng cho ba dân tộc: La Hủ, Cống, Mảng, qua đó, về cơ bản người dân tộc La Hủ đã ổn định dân cư; kết cấu hạ tầng được đầu tư, 100% các xã đồng bào dân tộc La Hủ có đường ô tô đến trung tâm xã, 100% số bản có đường xe máy; thu nhập bình quân đầu người đạt 14,3 triệu đồng. Văn hóa xã hội từng bước phát triển; số lượng, chất lượng giáo dục được nâng lên.

Với mục tiêu giảm nhanh khoảng cách chênh lệch về phát triển kinh tế, xã hội giữa đồng bào La Hủ với đồng bào các dân tộc thiểu số khác; đến năm 2025, đưa vùng đồng bào dân tộc vào nhóm phát triển trung bình của huyện, Đảng bộ huyện Mường Tè đề ra các nhiệm vụ như: Tăng cường nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao nhận thức Nhân dân, chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tuyên truyền, vận động người dân La Hủ thực hiện phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp nhằm phát huy lợi thế cây trồng, vật nuôi xây dựng các liên kết bao tiêu cho những sản phẩm do người dân làm ra để khuyến khích sản xuất theo hướng phát triển hàng hóa gắn với thị trường. Hỗ trợ phát triển cây trồng có giá trị cao phù hợp với lợi thế của từng bản, xã theo mô hình sản xuất liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã nhằm phát triển các cây trồng có giá trị và xây dựng thương hiệu. Đồng thời, thu hút, hỗ trợ doanh nghiệp, HTX đầu tư vào phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống đồng bào dân tộc La Hủ. Lồng ghép các nguồn vốn để triển khai thực hiện các dự án ổn định, sắp xếp dân cư cấp thiết theo quy hoạch.

Cùng với đó, hỗ trợ phát triển y tế nâng cao chất lượng dân số, đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông giáo dục, chuyển đổi hành vi, nhận thức người dân La Hủ; tuyên truyền tư vấn, hỗ trợ nâng cao sức khỏe thể chất, trí tuệ và tinh thần. Thực hiện tốt công tác quản lý đường biên, mốc giới; tuyên truyền để người dân bỏ các hủ tục lạc hậu, hôn nhân cận huyết thống, giảm thiểu tình trạng sinh con thứ ba, nghiện hút ma túy, nghiện rượu.... Phấn đấu đến năm 2025 không còn tụ điểm phức tạp về ma túy, cơ bản không còn tảo hôn, hôn nhân cận huyết trong dân tộc La Hủ.

Tăng cường thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư toàn xã hội

Đại biểu Nguyễn Quang Huy - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đại biểu Nguyễn Quang Huy - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Năm năm qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng, sự quyết liệt trong quản lý, điều hành của chính quyền các cấp và sự tin tưởng, đồng thuận của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, phát huy sức mạnh đoàn kết, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, bám sát mục tiêu thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với cơ cấu lại kinh tế, tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, công tác thu thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư toàn xã hội để phát triển kinh tế, xã hội vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Chính vì vậy, để tăng cường thu hút, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất một số giải pháp trọng tâm như: Đổi mới hoàn thiện cơ chế, chính sách để khơi thông, giải phóng nguồn lực phát triển, nâng cao năng lực quản lý của tỉnh. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật liên quan đến đầu tư xã hội. Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tập trung giải quyết các điểm nghẽn, bất cập, tạo điều kiện thông thoáng cho nhà đầu tư, doanh nghiệp; hoàn thiện lập Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Cùng với đó, tập trung hoàn thiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn ODA; nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực từ tài sản công nhằm nuôi dưỡng nguồn thu, hỗ trợ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, qua đó góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước để phát triển kinh tế, xã hội; đẩy mạnh việc thực hiện chính sách “xã hội hóa” đầu tư trong một số lĩnh vực có lợi thế; huy động nguồn lực, tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư, sớm hoàn thành các công trình trọng điểm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hoá tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch

Đại biểu Tẩn Thị Quế - Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch.

Đại biểu Tẩn Thị Quế - Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch: Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế, nhất là kinh tế dịch vụ để từ đó góp phần thực hiện “mục tiêu kép” vừa bảo tồn bản sắc văn hóa tốt đẹp, vừa phát triển kinh tế, giúp người dân thay đổi tư duy, tích cực làm giàu, tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng, xã hội; phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 của Đảng, Nhà nước và điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, Đảng bộ tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp và các tầng lớp Nhân dân về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp gắn với phát triển du lịch và xây dựng sản phẩm du lịch. Thực hiện tốt quy hoạch các điểm du lịch cộng đồng, xây dựng gắn với nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở. Xây dựng chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp gắn với phát triển du lịch. Đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá, có chính sách khuyến khích phát huy vai trò người dân - chủ thể văn hóa trong phát triển du lịch. Đầu tư, nâng cấp phát triển hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch. Khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào các dự án xây dựng khu du lịch, làng văn hóa du lịch cộng đồng. Đào tạo nguồn nhân lực du lịch đáp ứng nhu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch hướng tới phục vụ khách thân thiện, chuyên nghiệp. Tiếp tục duy trì liên kết và hợp tác tích cực với các tỉnh trong và ngoài nước...

 

Tin liên quan

Thực hiện nghiêm kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19.(10/05/2021 9:25:32 CH)

Cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch Covid-19(07/05/2021 4:39:48 CH)

Tăng cường thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19(06/05/2021 9:15:53 CH)

Hướng dẫn đối với người khai thông tin y tế phòng, chống dịch Covid-19(05/05/2021 10:29:29 CH)

Lai Châu: Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nỗ lực nâng 25 bậc xếp hạng(06/05/2021 10:46:03 SA)

330 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH LAI CHÂU

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Giấy phép số:48/GP-TTĐT, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 25/3/2021
Chịu trách nhiệm chính:Ông Nguyễn Minh Hiệu - Giám đốc - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu
Điện thoại:02133.798.799
Email:BANBIENTAPDOINGOAI@LAICHAU.GOV.VN
Ghi rõ nguồn www.thongtindoingoai.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down