Trang chủ Thông tin KT - XH

Ứng dụng khoa học công nghệ, động lực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
(Ngày đăng :28/06/2019 10:46:15 SA)

Mô hình ứng dụng thử nghiệm giống ngô mới trên đất Lai Châu

Khoa học và công nghệ là một bộ phận nguồn lực không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Đảng và Nhà nước cũng đã xác định: Phát triển và ứng dụng KH&CN là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Là một tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm xây dựng Lai Châu phát triển, tỉnh đã xác định ngoài các yếu tố có tác động lớn của các lĩnh vực khác việc phát triển khoa học và công nghệ ứng dụng là một trong những yếu tố quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Cùng với việc rất nhiều đề tài, dự án được triển khai tỉnh cũng đã ban hành các văn bản tạo hành lang pháp lý cho hoạt động phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh như: Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 21/9/2012 phê duyệt Quy hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu đến năm 2020; Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 03/4/2012 về quy chế hỗ trợ ứng dụng và chuyển gia công nghệ trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 22/2/2013 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch thực hiện Nghị quyết trung ương VI của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kế hoạch số 1976/KH-UBND ngày 25/12/2015 kế hoạch tổng thể thực hiện Chương trình quốc gia năng suất và chất lượng giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch số 1301/KH-UBND 13/7/2017 kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lai Châu đến năm 2025.

Trong những năm qua, việc nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã được áp dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực làm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá trên thị trường thay đổi tập quán sản xuất manh mún tự cung tự cấp; góp phần phát triển sản xuất hàng hoá, tăng thu nhập, tạo thêm việc làm cho nông dân, góp phần xoá đói, giảm nghèo đưa khoa khọc kỹ thuật vào sản xuất và đời sống nhằm thay đổi tập quán canh tác lạc hậu của người dân; từng bước hình thành thị trường công nghệ và dịch vụ khoa học và công nghệ ở nông thôn tạo đà cho việc ứng dụng nhanh các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực nông thôn, miền núi theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá.

Từ 2004 đến nay đã và đang triển khai 117 đề tài, dự án trong đó: 13 dự án cấp Bộ (01 dự án thuộc lĩnh vực khoa học xã hội; 04 dự án thuộc lĩnh vực nông lâm và 01 dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin) và 104 đề tài, dự án cấp tỉnh (46 dự án; 58 đề tài thuộc lĩnh vực: 29 nông nghiệp, 02 đề tài thuộc lĩnh vực tự nhiên, 25 đề tài thuộc lĩnh vực xã hội và nhân văn, 01 dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin; 02 đề tài, dự án thuộc lĩnh vực khác; 06 đề tài thuộc lĩnh vực Y, dược liệu).

Theo đó trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp đã ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho người dân qua 106 mô hình thâm canh, 32 mô hình luân canh và 26 mô hình xen canh, chuyển giao 150 quy trình kỹ thuật, ứng dụng sản xuất theo quy trình an toàn cho 3 sản phẩm rau, chuyển giao 1 công nghệ sản xuất cá giống, trên 60 giống mới được nghiên cứu trồng thử nghiệm. Các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật được triển khai đã góp phần làm tăng sản lượng từ 20 - 25% góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, đặc biệt đã nâng cao nhận thức của người dân trong việc tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật, làm thay đổi những tập quán sản xuất theo truyền thống.

Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: cung cấp lý luận, thay đổi nhận thức ở các cấp quản lý trong việc xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Trong đó đã tập trung nghiên cứu vận dụng sáng tạo, hiệu quả các chủ trương, chính sách, giải pháp phát triển kinh tế, KH&CN của Trung ương và các địa phương khác vào điều kiện cụ thể của tỉnh. Tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến củng cố và xây dựng hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng. Nghiên cứu cơ chế, chính sách khuyến khích ứng dụng và nhân rộng các tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững, đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong các ngành kinh tế. Nghiên cứu các giải pháp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong tỉnh.

Lĩnh vực tài nguyên và môi trường: Trên cơ sở điều tra tổng thể tài nguyên khoáng sản, tai biến địa chất của tỉnh; Môi trường phóng xạ tại các huyện Phong Thổ, Tam Đường; điều tra hệ thực vật rừng huyện Mường Tè. Qua đó đã cung cấp các luận cứ khoa học cho việc quy hoạch, khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản và chương trình phát triển bảo vệ đa dạng sinh học của tỉnh.

Lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và công nghệ: Nhiều nghiên cứu, dự án thiết thực được triển khai như: Triển khai sản xuất điện bằng năng lượng mặt trời được lắp đặt và chuyển giao tại vùng sâu không kéo được điện lưới; Nghiên cứu và xây dựng khu hồ treo nhằm cung cấp nước sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu sản xuất ổn định tại vùng di dân tái định cư hai huyện Phong Thổ và Sìn Hồ; Điều tra khảo sát bức xạ trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã xác định được phông nền phóng xạ của tỉnh nói chung và ở khu vực mỏ nói riêng góp phần nâng cao công tác quản lý an toàn bức xạ của tỉnh hạn chế các mối nguy hại có thể xảy ra với sức khoẻ con người và môi trường; Nghiên cứu ứng dụng và sử dụng các công nghệ sạch, công nghệ ít chất thải nguy hại, năng lượng sạch...

Có thể thấy việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ đã thực sự trở thành yếu tố quan trọng không thể thiếu trong việc nâng cao năng suất, chất lượng trong sản xuất và cũng từ đó cung cấp thêm những luận cứ để phục vụ hoạch định phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng của tỉnh. 

Tin liên quan

Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do COVID-19(07/07/2021 10:11:16 SA)

Tuần Du lịch – Văn hóa Lai Châu năm 2021(03/06/2021 5:04:10 CH)

Lai Châu tăng cường thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính (26/05/2021 5:21:41 CH)

Lai Châu định hướng phát triển cho kinh tế tập thể và hợp tác xã giai đoạn 2021-2030(27/04/2021 2:53:53 CH)

Những mái nhà ấm nơi biên giới(20/09/2019 10:13:16 CH)

882 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH LAI CHÂU

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Giấy phép số:48/GP-TTĐT, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 25/3/2021
Chịu trách nhiệm chính:Ông Nguyễn Minh Hiệu - Giám đốc - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu
Điện thoại:02133.798.799
Email:BANBIENTAPDOINGOAI@LAICHAU.GOV.VN
Ghi rõ nguồn www.thongtindoingoai.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
ChungnhanTinNhiemMang
top
down