Trang chủ Thông tin KT - XH

Nỗ lực khắc phục khó khăn thực hiện mục tiêu phát triển KT - XH năm 2018
(Ngày đăng :12/01/2019 8:39:06 SA)

Họp UBND tỉnh Lai Châu tháng 11

Năm 2018, tuy chịu ảnh hưởng to lớn của thiên tai. Song với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và quyết tâm cao của toàn thể nhân dân trong đó không thể thiếu sự chung tay giúp đỡ từ các Bộ, Ngành, Trung ương, của tỉnh bạn... Phát triển kinh tế xã hội trong năm của Lai Châu cơ bản đạt khá.

Trong năm qua, mặc dù việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội diễn ra trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn bởi thiên tai, bão lũ song với sự lãnh đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự chỉ đạo, điều hành đồng bộ và quyết liệt của UBND tỉnh và các cấp chính quyền, sự đóng góp tích cực của đội ngũ doanh nghiệp và sự đoàn kết, đồng thuận của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận:

Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người ước đạt 32,92 triệu đồng, vượt kế hoạch 4,92 triệu đồng, tăng 2,22 triệu đồng so với năm 2017.

Về Sản xuất Nông - Lâm nghiệp, tuy chịu ảnh hưởng nhiều của thời tiết, lũ lụt nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh trên cơ sở thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp, các nguồn vốn, kinh phí thực hiện các đề án, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất một số nội dung thực hiện đạt vượt kế hoạch như: sản xuất chè đạt kết quả tốt, diện tích chè trồng mới vượt kế hoạch 54% (405 ha)); diện tích cây cao su đưa vào khai thác mủ 3.446 ha, sản lượng ước đạt 2.757 tấn mủ khô; công tác trồng mới cây Mắc ca, trồng rừng mới (Quế, Sơn tra) được tập trung thực hiện, song song với đó việc thực hiện bảo vệ và phát triển rừng được triển khai thực hiện tốt.

Cùng với đó phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới tiếp tục được nhân rộng, phát huy. Trong năm dự ước có thêm 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 30 xã, đạt 100% kế hoạch, bình quân tiêu chí trên xã đạt 13,67 tiêu chí/xã, tăng 0,89 tiêu chí/xã so với cuối năm 2017.

Về Công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 6.216,4 tỷ đồng, vượt 33,6% kế hoạch, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động thương mại và dịch vụ tiếp tục phát triển, hàng hóa đa dạng, phong phú cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch: Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng vượt 0,24% kế hoạch, tăng 6,94%; tổng doanh thu ngành du lịch đạt 100% kế hoạch, tăng 10%; doanh thu vận tải vượt 5,9% kế hoạch, tăng 10,2%. Công tác quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu được tăng cường; giá trị xuất khẩu hàng địa phương ước đạt 11,06 triệu USD, vượt 0,55% kế hoạch.

Hoạt động kinh doanh của các thành phần kinh tế đang dần có hiệu quả. Trong năm 2018 dự ước: thành lập mới 145 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lên 1.343 doanh nghiệp; thành lập mới 30 HTX, tăng 08 HTX so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số HTX trên địa bàn tỉnh lên 312 HTX, tổng số thuế do các Doanh nghiệp nộp ngân sách đạt trên 608 tỷ đồng (tăng 308 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017).

Về Xã hội, chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên. Tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng. Cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học tiếp tục được quan tâm đầu tư. Tổng số phòng học 6.933 trong đó phòng học kiên cố, bán kiến cố chiếm 89,4%, tăng 5 điểm so với năm 2017. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, công tác y tế dự phòng được duy trì, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã vượt kế hoạch đề ra, ước đạt 71,3%, tăng 07 xã so với năm trước. Các chương trình, dự án đối với vùng đồng bào dân tộc tiếp tục được triển khai; tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc thiểu số giảm nhanh, ước năm 2018 giảm 4,24% xuống còn 25,26%. Công tác bảo hiểm xã hội được thực hiện tốt, thu bảo hiểm xã hội đạt cao, nợ bảo hiểm giảm nhiều so với năm trước: tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,9%; tổng thu bảo hiểm đạt 780,261 tỷ đồng, vượt kế hoạch 3,5%. Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi, thể thao thành tích cao bước đầu đạt được kết quả khả quan. Công tác thông tin tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, của đất nước được các cơ quan báo chí thực hiện kịp thời, chính xác.

Về xây dựng Đảng và chính quyền các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, bộ máy các cơ quan, đơn vị đặc biệt là các đơn vị sự nghiệp của tỉnh ngày càng tinh gọn. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện; việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết đơn thư, các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh được giải quyết kịp thời, đúng quy trình; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc nắm bắt tình hình, xử lý các vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp ngày càng chặt chẽ.

Quốc phòng - An ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; chủ động, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động xâm hại an ninh quốc gia, hoạt động đối ngoại tiếp tục củng cố tăng cường...

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2019 trên cở sở tiếp tục chỉ đạo thực hiện phương châm“Kỷ cương - trách nhiệm - đoàn kết - sáng tạo - phát triển bền vững” phấn đấu cơ bản hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các Đề án, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Duy trì và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, khởi nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đào tạo nhân lực. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống Nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đối ngoại.

Năm mới, khí thế mới với sự nỗ lực của toàn thể các cấp, các nghành và nhân dân trong toàn tỉnh, năm 2019 hứa hẹn sẽ là năm bứt phá, tăng tốc để Lai Châu sớm đạt và vượt mục tiêu kế hoạch 5 năm giai đoạn (2016 – 2020)./.

                                                                                                                                                                                                                                   Trung Vinh

Tin liên quan

Xây dựng Lai Châu thành điểm đến thu hút đầu tư(23/05/2019 4:11:30 CH)

Phát triển ngành 'công nghiệp không khói' ở huyện Tam Đường, Lai Châu(21/05/2019 3:07:28 CH)

Quý I năm 2019: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.458,7 tỷ đồng (13/05/2019 4:38:49 CH)

Bảo tồn di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững ở Tam Đường(08/03/2019 11:01:40 SA)

Sì Thâu Chải một vẻ đẹp quyến rũ giữa con người với thiên nhiên(08/03/2019 10:29:51 SA)

5714 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH LAI CHÂU

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Giấy phép số:47/GP-TTĐT, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 12/5/2015
Chịu trách nhiệm chính:Ông Nguyễn Quốc Luân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Lai Châu
Điện thoại:02133.798.799
Email:BANBIENTAPDOINGOAI@LAICHAU.GOV.VN
Ghi rõ nguồn www.thongtindoingoai.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down